Infektio-sairaalahygieniayksikkö

 

Infektio-sairaalahygieniayksikön tehtävänä on toimia infektiosairauksien hoidon ja torjunnan asiantuntijana niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa:

- infektiosairauksien asiantuntijuus
- potilaskonsultaatiot Lapinsairaanhoitopiirissä
- terveydenhuollon yksiköitten ohjeistaminen ja koulutus
- epidemioiden hallinta
- sairaalainfektiorekisterin ylläpitäminen
- sairaalahygieniaohjeiston laatiminen
- ylläpitää valmiutta biologisiin uhkatilanteisiin

Toiminnan tarkoituksena on tukea laadukkaan ja turvallisen hoidon ja hoitoympäristön toteutuminen alueen väestölle. Yksikkö vastaa osaltaan infektiosairauksien torjunnasta, diagnostiikasta ja hoidosta.