Perusterveydenhuollon yksikkö


Perusterveydenhuollon yksikön tehtävät perustuvat Terveydenhuoltolakiin, alueella tehtävään terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan sekä alueelta esiin nousseisiin tarpeisiin.

Perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta.

Perusterveydenhuollon yksikkö tekee yhteistyötä kaikkien alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavien organisaatioiden kanssa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2017-2020

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmä on kokouksessaan 6.9.2016 käsitellyt järjestämissuunnitelmaa ja päättänyt  lähettää suunnitelman kunnille ja kuntayhtymille lausuntoa varten. Lausunnot kunnilta on pyydetty 31.10.2016 mennessä.

Järjestämissuunnitelma on tarkoitus hyväksyä vuoden 2016 loppuun mennessä – sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokous on 23.11.2016.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Suunnitelmaa ovat valmistelleet Lapin sairaanhoitopiirin PTH-yksikkö, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKEn) Lapin yksikkö ja Lapin sairaanhoitopiirin kehittämisyksikkö. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelu on tehty tiiviissä yhteistyössä sotevalmistelun asiakasprosessityöskentelyn kanssa. Suunnitelmaan on nostettu asiakasprosessityöskentelyn keskeisiä tuloksia ja kehittämiskohteita. Suunnitelmassa on pyritty huomioimaan mm. alueella valmistelussa olevat palveluiden digitalisaation tiekarttatyöskentely ja Lapin liiton sotesavotta­-työskentely. Näillä toimenpiteillä on pyritty huomioimaan tiiviimmin meneillään oleva kehittämistyö ja luomaan järjestämissuunnitelmasta tavoitteellinen sotevalmistelun dokumentti.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntien hyvinvointikertomukset -kooste

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun ja sote-valmistelun asiakasprosessityön tueksi on perusterveydenhuollon yksikössä valmisteltu kooste Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (LSHP) alueen kuntien hyvinvointikertomuksista.

Koosteesta löytyy LSHP:n alueen väestön hyvinvointi- ja terveystietoja verrattuna muiden pohjoisten sairaanhoitopiirien vastaaviin tietoihin. Lisäksi koosteessa on seutukohtaista hyvinvointi- ja terveystietoa LSHP:n alueelta ja keskeisimmät sisällöt LSHP:n kuntien hyvinvointisuunnitelmista.