Peg-potilaan kotihoito-ohje (Potilas-ohje)


Peg-potilaan kotihoito-ohje on luettavissa:  

Peg-potilaan kotihoito-ohje  (Potilasohje 10/2016, 15 sivua)