Linkki lappilaiseen hyvinvointiin

Linkki lappilaiseen hyvinvontiin hankkeen päätavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön toimintamalli (social prescribing) ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin, ei-lääketieteellisin, keinoin erilaisissa tarpeissa​, jalkauttaa kehitettävät käytännöt osaksi toimintaa, link worker – verkoston luominen sekä käyttöönottomallin (laajennusmalli) kuvaaminen​ ja kokeilu. Toimintamallissa tuetaan ihmisiä elämäntapamuutoksissa, yksinäisyyden lievittämisessä, psykososiaalisen tuen tarpeessa jne.​ Asetetaan ihminen tarpeineen ja tavoitteineen keskiöön,​ integroidaan sote-palveluja, kolmannen sektorin toimintaa, kuntien palveluja, vapaaehtoistyötä ja muita yhteisön voimavaroja yksilön tarpeisiin. Lisäksi tuotetaan tietoa osallisuuden ja tuen tarpeista yksilötasolla ja yhteisöissä​.

Hanketta rahoittaa STM terveyden edistämisen määrärahasta ja hallinnoivana tahona toimii THL. Valtionavustus kohdistuu vuoden 2020 1. painopisteeseen: Hyvinvointijohtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnoilla. Lshp:n hallinnoimaan ja ohjaamaan hankkeeseen osallistuvat Kemijärven, Muonion ja Enontekiön kunnat sekä Lapin AMK ja Lapin Yliopisto. Muita sidosryhmiä ovat mm. Poske, Sotu ry, High five hanke (Kemijärvi). Hankkeen rahoitusaika on 1.1.2020–31.12.2021 ja käytännössä hanke alkaa maaliskuussa tiedonhallinnan suunnitelman tekemisellä ja etenee pilotointivaiheeseen lokakuussa 2020.

Taustaa

Lapin sairaanhoitopiiri ja Kaufman Agency toteuttivat Muonion ja Enontekiön alueella syksyllä 2017 esiselvityksen nimeltä Projekti X tarkoituksena selvittää miten sosiaali- ja terveyspalveluita kuormittavien asiakkaiden tilannetta voitaisiin helpottaa ja miten ammattilaiset kokevat mahdollisuudet auttaa ihmisiä. Raportti valmistui keväällä 2018.

Haastatteluissa korostui yksilöllisen palvelutarpeen arvion tarve ja ihmistuntemuksen tärkeys. Toisaalta työntekijöiltä puuttui organisaatiorajoja ylittävään yhteistyöhön tarvittava näkyvyys sekä työkalut eikä aikaa monialaiseen yhteistyöhön ollut tarpeeksi. Usein yhteistyö toimi parhaiten, kun yksittäisellä ammattilaisella oli toisessa organisaatiossa tiedossaan tuttu työntekijä.

Esiselvityksen pohjalta on suunniteltu varsinaista hanketta yhdessä sidosryhmien kanssa. Lshp:n hallitus hyväksyi joulukuussa 2018 hankkeen valmistelun jatkamisen ja rahoitushakemuksen tekemisen kevään 2019 aikana. Hanketta valmisteltiin yhdessä Lapin maakuntavalmistelijoiden kanssa ja yhdeksi kokeiltavaksi toimintamalliksi nousi Iso-Britanniassa käytössä oleva social prescribing toimintamalli.

Kesällä 2019 hankkeelle haettiin Lshp:n toimesta rahoitusta STM:n terveydenedistämisen määrärahasta. Alustava rahoitus myönnettiin marraskuussa ja virallinen päätös valtion avustuksesta saapui 10.2.2020.