Kymppi-blogi / Joulukuu 2016

Kymppi_logo


10.12.2016 Hannele Tyyskä-Rytkönen: Haja-ajatuksia työvoinnista ja sen johtamisesta
20.12.2016 Elisa Kusmin:  Kohti vuotta 2017 ja kiitos!
30.12.2016 Jukka Mattila: Vuosi 2017 – yhteisen tekemisen vuosi

 

30.12.2016 Vuosi 2017 – yhteisen tekemisen vuosi
 

Jukka Mattila  

Ajassa on paljon muutosta. Arviot sote-uudistuksen toteutumisedellytyksistä vaihtelevat, mutta odotus on kova. Monelle riittäisi, että jotain päätöksiä tehtäisiin. Siihenhän ei kuitenkaan missään tapauksessa saa tyytyä. Aiempaa parempi olisi ratkaisulla saatava.

Jotain päätöksiä on tehty jo. Eduskunta päätti viime töikseen terveydenhuoltolain muutoksesta. Ratkaisu oli meille edullinen ja vahvisti asemaamme tulevaisuudessa.

Lapin keskussairaala määriteltiin yhdeksi kahdestatoista laajan päivystyksen sairaalasta, joiden velvoitteita tarkennetaan pikapuolin annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Ennakkokäsityksemme on, että pärjäämme joitain toimintoja vahvistamalla.

Viime kesänä julkistettuun sote-järjestämislain luonnokseen annettiin valmisteleville ministeriöille satoja lausuntoja. Vaikka kovin paljon parempi ei muokatusta luonnoksesta tullutkaan, saatiin yksittäinen tyhmyys korjattua. Ensihoitoa ei enää kaavailla annettavaksi viiden maakunnan vastuulle. Vastuu on omalta osaltaan jatkossa kaikilla 18 maakunnalla. Helpottaa huomattavasti meitä, koska olosuhteemme ovat aidosti muusta maasta niin poikkeavat. Saimme myös AVIN päätöksellä jatkaa työsuojelusäädöksistä poikkeavalla ja meille välttämättömällä tavalla ensihoidon työaikajärjestelyjä muualla paitsi Rovaniemen alueella.

Sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun pitäisi edetä vauhdilla Lapinkin alueella. Niin ei valitettavasti ole. Yhteistä rakentamista hidastaa maakunnan alueelle aikanaan säädetyt kaksi erillistä sairaanhoitopiiriä, joista tulee rakentaa yksi maakunnan laitos. Valmistelua hankaloittaa myös oman sairaanhoitopiirimme kuntien hajanaisuus. Rovaniemi on muihin suhteessa ylivoimaisen kokoinen eikä luontevaa yhteisen rakentamista käynnisty. Maakunnasta olisi tilaus valtiomiehelle, joka saisi yhteisen rakentamisen kompromissihengen synnytettyä.

Rahoituksen siirtyessä tulevaisuudessa valtiolle tulee maakunnan soten järjestämistä varten saama rahoitus pienenemään merkittävästi nykyisestä kuntien käyttämästä rahamäärästä. Viimeisten laskelmien mukaan näyttäisi siltä, että Lapin kunnat tulevat saamaan muuhun toimintaansa kohdennettua valtionosuutta nykyistä enemmän. Kunnat siis keskimäärin tulevat pärjäämään nykyistä paremmin ja sen toivoisi näkyvän kunnille jäävän väestönsä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistehtävien hoitamisessa.  

Meidän on joka tapauksessa huolehdittava osaltamme tulevaisuuden palvelujen turvaamisesta. Juuri nyt meidän tulee huolehtia oman toimintamme trimmaamisesta kilpailukykyiseksi. Jatkamme toimintamallien kehittämistä ja uusien ajatusten pohjalta tilojen suunnittelua. Johtamisosaamista vahvistamme johtamiskoulussa ja kestävämpää pohjaa haetaan myös organisaatiouudistuksella. Tiedolla johtamista jalostamme niin, että jokainen esimies tulee jatkossa saamaan juuri itse tarvitsemansa johtamisen tiedot mahdollisimman sujuvasti Kaira-portaalista.

Juuri julkistetun valinnanvapauslain tulkinta on vielä melko epäselvää ja nähtäväksi jää mitä eduskunta keväällä tulee sote-uudistuksesta päättämään. Joka tapauksessa on selvää, että omassa toiminnassamme muutokset tulevat jatkumaan. Pyritään sen vuoksi olemaan avoimia muutoksille ja huolehtimaan aina siitä kaikkein tärkeimmästä asiasta. Ilman potilaidemme luottamusta ja arvostusta emme ole väestöllemme hyödyksi. Tehdään ja toteutetaan siis potilaidemme kanssa vuonna 2017 entistäkin paremmin oikeita ja merkityksellisiä hoitopäätöksiä. Yhdessä.
 

Jukka Mattila
Johtajaylilääkäri

- - - - -

 

20.12.2016 Kohti vuotta 2017 ja kiitos!

 

Tämä on se hetki vuodesta kun talousjohtaja hengittää pari kertaa syvään, siivoaa pöydältään vuoden aikana siihen kertyneet erilaiset luonnokset ja pohdinnat sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta ja valmistautuu tulevan vuoden haasteisiin. Yhtymävaltuusto hyväksyi Toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 - 2019 ja talousarvion 2019 kokouksessaan 23.11.2016. Talousarvion 2017 valmistelusta on jäänyt erityisesti mieleen kilpailukyky sopimus (kiky) ja yksiköiden jättämien talousarvioesitysten lähtökohtaisesti realistinen valmistelu. Kusmin.jpg

Yhtymähallitus hyväksyi talousarvion valmisteluohjeet huhtikuun lopun kokouksessa. Lähtökohtana valmistelussa oli sairaanhoitopiirin oman nykytoiminnan toimintakulujen 0,5 %:n kasvu. Läpilaskutettavat ostopalvelut ja laajenevat toiminta mm. Rovaniemen kaupungilta siirtyvät mielenterveys- ja päihdepalvelut huomioitiin erikseen. Kikyn tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä ja luoda myönteisiä talouden kehittymismahdollisuuksia. Käytännössä kiky tarkoittaa mm. joidenkin sivukuluerien pienentämistä, palkkojen pitämistä ennallaan ja lomarahojen vähentämistä. Sairaanhoitopiirin talousarvioon kikyn vaikutus on n. 2 milj. € ja tämä huomioitiin suoraan talousarviokehystä pienentävänä tekijänä. Sairaanhoitopiirin oman nykytoiminnan toimintakulujen muutokseksi tuli kikyn vaikutuksesta -0,8 %. Kokonaisuutena talousarvio kasvaa kuitenkin merkittävästi (5,2 %) kaikki muutokset huomioiden.

Tämä oli viides talousarvio, jota olen ollut valmistelemassa sairaanhoitopiirissä. Ja tämä oli ensimmäinen talousarvio, jossa ei elokuussa oltu siinä tilanteessa, että talousarvioesitykset olivat 6 – 8 milj. € yli kehyksen niin kuin aiempina vuosina. Nytkin oltiin yli kehyksen, mutta vain siinä määrin, että neuvotteluilla ja tarkennetuilla laskelmilla päästiin maaliin. Kiitos teille kaikille esimiehille ja valmistelijoille; nyt ei tyhjennetty suunnitteluihin toiveiden tynnyreitä vaan mietittiin oikeasti toiminnan ja talouden tarpeita ensi vuodelle!

Viime viikolla yhtymähallitus hyväksyi talousarviota täydentävän Käyttösuunnitelman 2017. Talousarvio ja käyttösuunnitelma ovat niitä opuksia, jotka pitäisi olla joka esimiehen pöydällä, joko konkreettisella työpöydällä tai sähköisesti tietokoneen työpöydällä, käytettävissä ja käytössä.

Syksyn mittaan olemme siis saaneet valmiiksi asiakirjat ensi vuoden toimintaa ohjaamaan. Talouspalveluissa kiihdytetään joulunpyhien jälkeen taas vauhtia, kun tilinpäätöksen 2016 valmistelu alkaa valmistelun ollessa huippuvauhdissaan tammikuussa 2017. Tilinpäätöksen myötä saamme tarkat luvut, miten sairaanhoitopiirillä meni talousnäkökulmasta vuonna 2016. Oikeasti tiedämme vasta miten meillä meni kun tulosjohtajat antavat kirjalliset analyysinsä toiminnasta ja taloudesta helmikuussa. Kulkivatko ne käsi kädessä ja suunnitellusti vai löytyykö jotakin yllättävää. Isojen yllätysten välttämiseksi yhtymähallitukselle annetaan osavuosikatsaukset kolmen kuukauden välein. Marraskuun lopun tilanteen perusteella talous näyttää ainakin suotuisalta sairaanhoitopiirin tasolla. Ja niin alkaa talousarviovuosi 2017; ensin tehdään tilinpäätös edellisestä vuodesta, jotta päästään valmistelemaan seuraavaa vuotta ja siinä näiden rinnalla eletään meneillään olevaa vuotta. Välillä pitää miettiä tarkkaan minkä vuosiluvun papereihin laittaa, kun mielessä voi olla kolmen vuoden asioita yhtä aikaa.

Mutta nyt vielä uuden vuoden kujeita odotellessa:

Kiitos teille kaikille kuluneesta vuodesta, Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!


Elisa Kusmin
Talousjohtaja
- - - - -
 

10.12.2016 Haja-ajatuksia työvoinnista ja sen johtamisesta
 

Lapin sairaanhoitopiirissä on menossa ja tulossa monenlaisia ja -tasoisia muutoksia ja useat niistä tapahtuvat samanaikaisesti. Muutoksen johtaminen on 10–30%:sti asioiden johtamista ja 70–90%:sti ihmisten johtamista, ilman ihmisiä mikään ei muutu.

Muutosvaiheessa on tärkeää huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, jotta työt sujuvat muutosten aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Hyvän työvoinnin perusta on se,että työntekijät kokevat omaavansa vaikuttamismahdollisuuksia sekä työhönsä että muuhun elämäänsä.

  Hannele Tyyskä-Rytkönen_ITJ.jpg

 Hyvä työvointi muutoksessa varmistetaan avoimella ja johdonmukaisella viestinnällä, tavoitteiden selkeydellä, henkilöstön osallistamisella ja oikeudenmukaisella johtamisella.

Työhyvinvointia on lähestyttävä työn muutoksen, johtamisen sekä työn ja muun elämisen rytmityksen kautta. Näistä johtaminen on olennaisinta, koska se luo – tai jättää luomatta edellytykset hyvälle työvoinnille.

Organisaatiossa työvointi kohdistuu yksilön, työyhteisön ja organisaation vastuulle. Organisaation vastuulla on johtamisen ja esimiestoiminnan kehittäminen ja työvointia edistävän johtamiskulttuurin ylläpitäminen. Työntekijän vastuulla on tuntea työnsä ja työyhteisönsä toimintakäytännöt, oppia uusia asioita ja lisäksi pitää huolta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystään.

Työvointi on yksilöllinen ja kokemuksellinen, kaikki ei käy jokaiselle. Johdon sitoutuminen organisaation kaikilla tasoilla työhyvinvointiin   arvona  on välttämätön edellytys, jotta työntekijä voi kokea yksilöllistä hyvinvointia työssään. Jotta aitoa sitoutumista ja työhyvinvointia voi syntyä, työntekijän omien ja organisaation julkituomien arvojen on oltava sopusoinnussa keskenään. Johtaja sitouttaa ihmiset organisaatioon turvaamalla työntekijän elämänvaiheen mukaiset työtehtävät  ja varmistamalla, että organisaation käytännön toiminnassa näkyvät sen julkilausutut arvot.

Toisin sanoen perustehtävästä on tarpeen  olla yhteneväinen näkemys; organisaatiotason perustehtävähän on asiakaspalvelutehtävästä selviytyminen  ja yksikön sekä työntekijän  perustehtävä on osa tätä kokonaisuutta. Tämän vuoksi puhutaan yhteisvastuusta koko organisaatiota ja omaa yksikköä kohtaan sekä yksilön vastuusta omaa uudistumiskykyä kohtaan. Lisäksi arvot/arvostukset tulkitaan yhteistä hyvää kohti vieviksi pelisäännöiksi.

Sekä organisaation että työntekijän arvoperustan selvittäminen on työvoinnin tavoitteellisen johtamisen perusta . Yksi askel tähän suuntaan voisi olla esim kehityskeskustelujen  hyödyntäminen nykyistä enemmän  keskusteluun siitä, mitä työntekijät arvostavat ja pitävät tärkeänä elämässään . Ehkä on tärkeämpää tuntea kuin tietää työntekijänsä.

Lopuksi vielä työhyvinvointia tukeva ajatus Positiivareilta:

Anna muutokselle aikaa, eihän mikään voi kasvaa pellossa, jota jatkuvasti kynnetään.

Hannele Tyyskä-Rytkönen
Osastonhoitaja
Psykiatrian poliklinikka
Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka