Kymppi-blogi / Marraskuu 2019


10.11.2019 Mikko Häikiö: Ei oo mun vastuulla!
20.11.2019 Seija Voutilainen: Inhimillisesti tehokas sairaala - keskiössä potilas
30.11.2019 Kristiina Larikka: Esimiestyö muuttuvassa ympäristössä

30.11.2019 Esimiestyö muuttuvassa ympäristössä

Vastikään taloon tulleena olen pohtinut omaa toimintatapaa esimiehenä, esimiestyötä Lapin keskussairaalassa ja yleensä, sen peruskiviä palaten ajatuksissa eettiseen johtamiseen. Perehtyminen moneen asiaan on kesken ja välillä on hyvä pysähtyä ydinasioiden äärelle. Kenen vastuulla eettinen työnteko on ja kuka sen toteutuksesta huolehtii? Minkälainen on eettisesti toimiva hoitotyön esimies? Miten pitäisi varautua uuden sairaalan mukana tuleviin muutoksiin, mikä minun roolini on tässä. Ohjaako meitä Hippokrateen vala vai Aristoteleen hyveajattelu vai kenties terveydenhuollon etiikan periaatteet, mistä tiedän mikä on oikein. Horisontissa siintää uusi sairaala ja siellä työskentelyyn valmistautuminen on monella tasolla alkanut vaikka puitteet ovat vasta tulossa muutaman vuoden päästä.

Koen eettisten näkökulmien pohdinnan tarpeelliseksi, jotta kykenen tukemaan toisia onnistumaan työssään. Tunnetusti esimiehellä tulee olla henkilökohtainen näkemys moraalisesti hyvästä työnteosta ja johtamisesta, jotta alaisiaan voi johtaa hyvin. Tätä olen pyrkinyt osaltani kehittämään vertaistuen avulla ja jatkuvasti itseäni kehittäen mm. koulutusten avulla. Haasteelliseksi esimiestyön arjessa voi nousta tilanne, missä työntekijän ja esimiehen moraalinen näkemys eriävät. Jos työntekijä ei pidä tärkeinä niitä seikkoja joita esimies ajaa eteenpäin, on asioiden ja henkilöiden riitaantuminen mahdollista. Oletko sinä kohdannut tällaista työelämässä? Miten voisimme ottaa opiksi aiemmista kokemuksista ne parhaat palat?

Esimiestyössä tarvitaan usein kykyä tunnistaa tunteita ja ilmapiiriä –tai ainakin siitä voi olla hyötyä. Esimiehen on samanaikaisesti annettava tilaa työyhteisössä ja osattava johtaa etäältäkin. Tasapainon löytyminen ja vallitsevan tarpeen tunnistaminen voi olla esimiehellekin vaikeaa ja näin sopiva oikean ja väärän johtamistavan valitseminen voi olla haastavaa. Eettisessä johtamisessa arvojen ja moraalin käsitteiden rinnalle nostan kyvyn toimia empaattisesti esimiehenä kaikissa päätöksentekotilanteissa. Toiminta- tai johtamistapaa arvioitaessa on haastavaa määritellä toteutuuko eettiset periaatteet vai ei, koska subjektiivinen kokemus voi vaihdella kovasti työntekijöiden ja esimiesten välillä. Jos eettisesti toimii oikein ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti mutta ei onnistu viestimään tätä työntekijöille selkeästi voidaanko sanoa, että eettinen johtaminen ei toteudu.

Haluan osaltani olla mukana luomassa tahtotilaa yhteisten päämäärien tavoittelussa. Koen, että muutokset ympärillämme ilmenevät aaltoliikkein. Jotakin on aina muutoksessa ja kehittymisen kannalta hyvä niin. Rakentamalla luottamusta uskon voivani olla pala tässä kehittämismatkassa. Sen vuoksi ja onnistumiseksi tarvitsemme keskustelua organisaation arvoista, yhteisen ymmärryksen luomista, johdonmukaisuuteen pyrkimistä ja lupausten pitämistä. Sekä selkeitä perusteluja jos jossakin asiassa tehdään poikkeus. Hoitotyön esimiestyössä jokainen päätös on jollakin tasolla yhteydessä toiseen ihmiseen, joko potilaaseen tai työntekijään. Näin ollen jokainen päätös tulee perustua arvopohjaltaan kestävään perusteluun inhimillisyys huomioiden. Arvokeskustelujen avulla voimme parantaa työyhteisön luottamuksen rakentumista ja eettisen johtamisen onnistumisen mahdollisuuksia. Olemme jo pitkästi hyvällä tiellä kun ymmärrämme, että eettinen johtaminen ei ole vain työn suorittamista vaan suorittaminen on rakennettu eettisin arvoin ja periaattein.

Alussa pohdin omaa rooliani tämänhetkisessä esimiestyössä ja kuin tilauksesta silmiini osui sanomalehdestä afrikkalainen sanonta: ”Jos haluat edetä nopeasti kulje yksin jos haluat päästä pitkälle kulje yhdessä muiden kanssa.” Just näin, ajattelin heti! Yhdessä, esimiehet työntekijöiden ja työntekijät esimiesten kanssa kulkien kohti inhimillisesti tehokasta uutta sairaalaa.
 

Kristiina Larikka
Kristiina Larikka
ylihoitaja
operatiivisen hoidon tulosalue


* * * *

20.11.2019 Inhimillisesti tehokas sairaala  -  keskiössä potilas

Sairaanhoitopiirin talousarvion laadinta tulevalle vuodelle on ollut haasteellista ja tuoreen laskentapäällikön näkökulmasta myös hyvin mielenkiintoista. On ollut ilahduttavaa huomata, että yhteistyö eri ammattilaisten välillä on ollut mutkatonta.  Ilmassa on ollut tekemisen meininki haastavasta tilanteesta huolimatta.  Henkilöstöä varmasti mietityttää, mitä sopeuttamistoimenpiteet tarkoittavat juuri minun kohdalla.  Ei voi liikaa korostaa johtamisen ja tiedottamisen tärkeyttä.

Sairaanhoitopiirin johtaja haastoi kaikki työntekijät miettimään toiminnan tehostamista sekä järkevöittämistä. Myös talousarvion laadintaprosessin uudistamisella meillä on mahdollisuus saada hyötyä siitä, että työaikaa voitaisiin vapauttaa meille tärkeään eli potilaaseen euroja unohtamatta.  Uudistamiseen olen saanut hyviä ajatuksia talousarvioprosessiin osallistuneilta.  Kiitos siitä. Esteenä ei ole ollut se, että puhumme eri murteella eli hoidolla ja taloudella.

Meidän kaikkien on hyvä pysähtyä miettimään, voitaisiinko asiat tehdä toisin laatua unohtamatta. Näillä ajatuksilla kohti uutta talousarviovuotta Inhimillisesti tehokkaassa sairaalassa.

Joskus kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

lshp_hallinto_Kuva blogiin 20.11.2019_1 

Seija Voutilainen
Seija Voutilainen
Laskentapäällikkö


* * * *

10.11.2019 Ei oo mun vastuulla!

Vastuullisuus on tällä hetkellä nosteessa. Vastuullisuudesta puhutaan ja kirjoitetaan niin kuluttajan, yrityksen kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Mitä vastuullisuus ja miten sen pitäisi näkyä Lapin sairaanhoitopiirin Kymppi-blogissa? Mietitäänpä sitä hetki.

Vastuullisuus ja vastuullinen johtaminen ovat nousseet kuumaksi puheenaiheeksi tilanteessa, jossa maapallo kärsii, globaali talous on muutoksen kourissa sekä yhteiskunta ja yritykset ovat keskellä suurta murrosta. Poliitikot, yritysjohtajat ja kansalaiset peräänkuuluttavat vastuullista johtamista ja vastuullisia päätöksiä, mutta mitä ne ovat? Vastuullinen johtaminen on tekoja, joissa yritys tai organisaatio kantaa vastuun omasta toiminnastaan, henkilöstöstään ja ratkaisuistaan. Yksinkertaista vai mitä? No, ei nyt ihan.

Vastuullisuus julkisessa johtamisessa on haastavaa. Lait ja normit määrittävät julkisten toimijoiden tehtäviä, jotka julkisorganisaatioiden on toteutettava. Samaan aikaan organisaation tehtäviin voi liittyä esimerkikis talous- tai tehokkuusnäkökulmia, jotka ovat ristiriidassa organisaation olemassa olon tai palvelun järjestämistapojen kanssa. Esperi Care on hyvä esimerkkitapaus, jossa yhtiön arvot ja todellisuus ajautuivat ristiriitoihin mm. henkilöstömitoituksen osalta.

Julkisessa johtamisessa joudumme usein tilanteisiin, joissa vanhat ja uudet toimintatavat tai lainsäädäntö ja taloudelliset realiteetit eivät kohtaa ja muodosta eheää kokonaisuutta. Julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa esimies joutuu valitettavan usein tilanteeseen, jossa hän tasapainoilee ja osoittaa vastuullisuutta kahden tai useamman eri tavoitteen ja/tai kriteeristön kanssa. Tärkeimmäksi kriteeriksi voivat silloin nousta seuraavat kysymykset: Mitä varten tämä organisaatio on olemassa? Miten meidän halutaan toimivan?

Vastuullisten ja kestävien päätösten lisäksi vastuullisessa johtamisessa tärkeää on myös vastuullinen viestintä. Vastuullinen viestijä ei kärjistä kohuilla.Elisa Juholinin ja Henrik Rydenfeltinmukaan organisaatiot ja viestinnän ammattilaiset osallistuvat julkiseen keskusteluun vastuullisesti ja toisia kunnioittavasti. Vastuullista viestintää eivät ole kohujen synnyttäminen tai keskustelujen kärjistäminen. Täytyy kuitenkin muistaa, että viestijä ja johtaja ovat vain ihmisiä. On inhimillistä, että tunteet ja reaktiot pääsevät valloilleen itselle tärkeissä asioissa. Voimakkaat ja tunteikkaat reaktiot eivät kuitenkaan edistä vakautta. Siksi vastuulliset organisaatiot ja johtajat eivät ruoki pelkoja ja epävakautta, vaan päinvastoin poistavat niitä viestinnällään.

Lopuksi vielä meille kaikille osuva vinkki OAJ:n viestintäjohtaja Hanna Ottmanilta: ”Pidetään me omilla työpaikoillamme ja ympäristössämme huoli siitä, että elämässä ja keskusteluissa säilyvät sävyt, tosiasioilla on merkitys ja keskustelukumppanit kunnioittavat toisiaan.” Tuossa voisi olla hyvä lähtökohta meidän vastuulliseen johtamiseenkin.

Mikko Häikiö
Mikko Häikiö
Kehitysjohtaja

Lähteet

Juholin, Elisa & Rydenfelt, Henrik (2017). Vastuullinen viestintä ei kärjistä kohuilla. Saatavissa: http://ven.fi/vastuullinen-viestinta-ei-karjista-kohuilla/
Kalmi, Riikka (2019). Vastuullista johtamista. Vox Cordis. Vaasan yliopistolehti 2/2019, ss. 32-33.
Ottman, Hanna (2019). Monisyisyys kunniaan. Opettaja 19/2019, ss. 3.