Hyvä hoito ja kohtelu


Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hyvä hoito on lääketieteellisesti perusteltua ja hoito toteutuu sujuvana hoitoketjuna ja turvallisesti. Hyvä hoito on näyttöön, vaikuttaviin hoitomenetelmiin ja hoitosuosituksiin perustuvaa.
 

Suunnitelma

Hyvään hoitoon kuuluu tarvittaessa tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma. Suunnitelmassa kerrotaan miten potilaan hoito järjestetään ja millaisella aikataululla. Terveydenhuollon ammattilaiset laativat suunnitelma yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Mikäli potilas ei kykene osallistumaan hoitoonsa, laaditaan hoitosuunnitelma potilaan omaisen tai läheisen taikka hänen laillisen edustajansa kanssa.
 

Potilasasiakirjat, lähetteet, lausunnot, todistukset

Potilaan hyvään ja turvalliseen hoitoon kuuluu myös se, että terveydenhuollossa potilasasiakirjamerkinnät ja tarvittavat lausunnot, lähetteet ja todistukset tehdään viivytyksettä.

Terveydenhuollon ammattilaiset kirjaavat potilasasiakirjamerkinnät viimeistään viiden (5) vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas on lähtenyt terveydenhuollosta. Kiireettömässäkin tapauksessa lähetteet lähetetään jatkohoitopaikkaan viiden (5) vuorokauden kuluessa siitä, kun jatkohoidon tarve on todettu.

Yhteenveto potilaalle annetusta hoidosta jatkohoito-ohjeineen toimitetaan potilaalle, jatkohoitopaikkaan potilaan suostumuksen mukaisesti ja viipymättä. Myös kiireettömässä tapauksessa yhteenveto lähetään viiden (5) vuorokauden kuluessa hoidon päättymisestä.
 

Kohtelu

Potilaalla on oikeus hyvään ja asialliseen kohteluun.
Potilaan hyvä kohtelu tarkoittaa tapaa, jolla potilaaseen suhtaudutaan hoitotilanteessa, miten häntä kuunnellaan ja miten hänen mielipiteensä otetaan huomioon hoidon aikana.

Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata. Potilaan vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan, hänen äidinkielensä, yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.