Asiakasmaksukatto 692 € kalenterivuonna 2022

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) 6 a §:n mukaan palvelujen käyttäjien asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 692 euroa vuonna 2022. Seurantajakso alkaa aina kalenterivuoden alusta ja päättyy vuoden lopussa.

Asiakkaan on seurattava maksukattonsa ylittymistä itse. Kun maksukatto on ylittynyt, kunnan tai kuntayhtymän on annettava asiakkaalle maksukaton ylittymistä koskeva todistus. Todistuksen saamiseksi asiakkaan on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset tositteet hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lasten saamista palveluista suoritetuista maksuista.

Kunta tai kuntayhtymä saa kerätä välttämättömiä tietoja asiakkaan maksukaton täyttymisen seuraamiseksi. Lisäksi kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus saada julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta välttämättömät tiedot maksukaton täyttymisen seuraamiseksi salassapitosäännösten estämättä.
 

Asiakasmaksulain 6 a §:n mukaan maksukattoon huomioidaan maksut seuraavista palveluista:

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelusta;
 • poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta;
 • päiväkirurgisesta toimenpiteestä;
 • suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta;
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä;
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta;
 • sarjassa annettavasta hoidosta;
 • päivä- ja yöhoidosta;
 • tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta;
 • lyhytaikaisesta terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laitoshoidosta ja lyhytaikaisesta sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitetusta laitospalvelusta;
 • terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle.
   

Asiakasmaksulain 6 a §:n mukaan maksukattoon ei huomioida:

 • maksua, joka on peritty työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015), sotilasvammalain, liikennevakuutuslain (460/2016), potilasvakuutuslain (948/2019) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta;
   
 • maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, lukuun ottamatta maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla on Euroopan unionin lainsäädännön tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen nojalla oikeus terveyspalveluihin samoin edellytyksin kuin Suomessa asuvalla henkilöllä tai joka kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 1 momentin mukaan rinnastetaan kunnan asukkaaseen.
   

Maksukattoon ei myöskään huomioida mm.:

 • sairaankuljetuksen omavastuumaksuja
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja
 • lääkärintodistusmaksuja
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamismaksuja
 • työterveyshuollon maksuja
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittyjä ns. ”sakkomaksuja”
 • viivästyskorkoja ja perintäkuluja
   

Vapaakortti

Vapaakortti myönnetään, kun palvelun käyttäjälle ja/tai hänen huollossaan olevalle alle 18-vuotiaalle lapselle/lapsille on kertynyt asiakasmaksuja yhteensä 692,00 € kalenterivuoden aikana. Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun. Vapaakortti lähetetään asiakkaalle, kun maksukattoon laskettavat asiakasmaksut on maksettu.

Asiakkaan tulee esittää vapaakortti, kun hän käyttää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Vapaakortin voimassaoloaikana

 • Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 18 vuotta täyttäneeltä 22,80 € hoitopäivältä.
 • Muista maksukattoon huomioitavista palveluista ei peritä maksuja vapaakortin voimassaoloaikana.
   

Linkki tulostettava pdf- versiopn: Asiakasmaksukatto vuonna 2022
 

Lisätietoja

Lapin keskussairaalan asiakaspalvelukeskuksesta, puh. 016 328 2902


1.1.2022

Elisa Kusmin
Talousjohtaja