Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävien maksujen tarkistaminen

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävät maksut tarkistetaan 1.1.2014 alkaen.

Huomioon otettavat tulot

Kuukausituloina otetaan huomioon pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan nettotulot (verojen vähentämisen jälkeen) sekä verosta vapaat tulot.Huomioon otetaan palkkatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki), metsätulot sekä muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot. Tuloina otetaan huomioon myös vammaisetuudet, joita ovat alle 16 vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki sekä hoitotuen osana maksettava veteraanilisä. Vammaistukena pidetään myös ruokavaliokorvausta.

Huomioon otetaan myös pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat nettotulot kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.

Tuloina ei oteta huomioon

Tuloina ei oteta huomioon:
• lapsilisää
• kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta
• asumistukea
• tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito ja tutkimuskuluja
• sotilasavustusta
• rintamalisää
• opintorahaa
• aikuiskoulutustukea
• opintotuen asumislisää
• toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
• Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta
• julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta
• opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
• perhehoidon kustannusten korvauksia
• lasten kotihoidon tukea.

Tuloista tehtävät vähennykset

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon:
• suoritetut elatusavut
• tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset.

Jos maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan, kotiin jäävälle puolisolle maksettavaksi sovittua elatusapua ei oteta vähennyksenä huomioon, koska asiakasmaksu lasketaan yhteisistä tuloista.

Harkinnanvaraiset vähennysperusteet

Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella.

Laitoshoidossa olevalla henkilöllä säilyy velvollisuus osallistua yhteistaloudessa eläneen avio- tai avopuolison tai huollettavien lakisääteisen elatusvelvollisuuden ja kohtuullisten toimeentuloedellytysten turvaamiseen. Kohtuullisten toimeentuloedellytysten turvaamisessa käytetään asiakasmaksulain 11 §:ssä säädettyä mahdollisuutta maksun alentamiseen tai poistamiseen.

Näistä on esitettävä selvitys lomakkeella tai eri liitteellä erillinen vaatimus.

Maksun määrä

Pääsääntöisesti asiakasmaksu määrätään laitoshoidossa olevan henkilökohtaisten tulojen perusteella. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105 euroa (muutos 1.1.2014).

Poikkeuksena on tilanne, jossa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot. Tällöin maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella ja se voi olla enintään 42,5 prosenttia yhteenlasketuista kuukausituloista.

Jos laitoshoidossa olevan puolison tulot ovat pienemmät kuin kotiin jäävän puolison, määrätään maksu hoidossa olevan henkilökohtaisten tulojen mukaan. Samoin tehdään silloin, jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

Maksun tarkistaminen
Maksua voidaan tarkistaa aina kun maksun perusteissa tapahtuu muutoksia.

Maksupäätös ja miten siihen voidaan hakea muutosta
Sairaanhoitopiirissä hoitomaksusta päättää talousjohtaja. Päätös annetaan kirjallisesti tiedoksi asianomaiselle tai hänen edunvalvojalleen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta annetaan potilaalle päätöksen yhteydessä.

Tietojen antaminen
Selvityslomake pyydetään palauttamaan 28.2.2014 mennessä osoitteeseen:

Lapin sairaanhoitopiirin ky
Talouspalvelut
Irene Lantto
PL 8041
96101 Rovaniemi

Mikäli selvityslomaketta ei palauteta, kuntayhtymä voi määrätä maksun harkinnan perusteella.

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä tulojen mukainen asiakasmaksu ei kuulu ns. maksukattoon.

Elisa Kusmin
Talousjohtaja