Potilasturvallisuus


Potilasturvallisuus on tärkeä osa hoidon laatua. Siihen kuuluu

  • hoitamisen turvallisuus
  • lääkehoidon turvallisuus sekä
  • lääkintälaitteiden turvallisuus


Terveyden- ja sairaanhoito on joskus monimutkaista ja vaativaa eikä aina suju toivotulla tavalla. Potilasturvalisuus tarkoittaa, että potilas saa tarvitsemansa oikean hoidon oikeaan aikaan, ja hoidosta ei aiheudu mitään haittaa.

Lapin keskussairaalassa tavoitteena on hyvä, turvallinen hoito ja tuki. Tästä huolimatta on mahdollista, että erilaisista ulkoisista syistä johtuen aiheutuu vaaratilanteita. Tällaisia ovat muun muassa häiriöt tiedonkulussa, tietojärjestelmissä, töiden keskeytykset, kiiretilanteet henkeä uhkaavissa tilanteissa. Vaaratilanteet raportoidaan, käsitellään ja etsitään syyt, jotta virheistä opitaan ja toimintaa saadaan kehitettyä turvallisemmaksi.

Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa. Vaaratapahtuma voi olla:

  • läheltä piti -tilanne, jolloin tilanne huomataan ajoissa eikä potilaalle aiheudu siitä haittaa,
  • haittatapahtuma, jossa potilaalle aiheutuu hoitoon kuulumatonta haittaa.


Mitä potilas ja heidän läheiset voivat tehdä potilasturvallisuuden parantamiseksi?

Vaikka terveydenhuollon hoitohenkilöstö vastaa hoidon turvallisuudesta, myös potilailla ja heidän läheisillään on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä. On tärkeää, että potilas itse tuo ilmi tarvittavat taustatiedot, kertoo oireistaan, toiveistaan ja huolistaan sekä tekee kysymyksiä hoitoonsa liittyvissä asioissa.

Potilaslähtöisyys on tärkeä asia ja kuuluu hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Potilas itse näkee erilaiset tilanteet kaikkein parhaiten prosessin alusta loppuun. Jos potilas havaitsee, että hoidon aikana on sattunut jokin vaaratapahtuma, hänen on hyvä tehdä siitä vaaratapahtumailmoituksen. Tehdyt ilmoitukset käsitellään hoitoa antaneessa yksikössä.

Vaaratapahtuman havaittuaan potilaan on hyvä ottaa heti asia puheeksi hoitohenkilökunnan kanssa ja asia / tilanne saadaan korjauksi saman tien. Esimerkiksi, jos potilas epäilee, että saamansa lääkkeet eivät ole oikein,  asiasta on ilmoitettava hoitohenkilökunnalle välittömästi. Tapahtumista ilmoittaminen auttaa sairaalaa parantamaan toimintaa niin, että uusilta vastaavilta tapahtumilta vältytään.