Patologia

 

Mikroskooppikuvia kudos- ja solunäytteistä.


Patologian tulosyksikössä tutkitaan potilaasta otettuja kudos- ja solunäytteitä (histologia ja sytologia) sekä tehdään lääketieteellisiä ruumiinavauksia.

Patologian tulosyksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio ja laboratoriolla on SFS-EN ISO 15189:2013 -mukainen laatutunnus. Tulosyksikkö on sitoutunut korkean laadun ylläpitämiseen ja laatutyö kattaa sen toiminnan kaikki osa-alueet aina laboratoriotyöstä diagnosointiin ja tulosten raportointiin saakka. Lista yksikön akkreditoidusta tutkimusvalikoimasta on nähtävillä FINAS:n sivuilla (T349).

Patologian laboratorion hoitohenkilökunta vastaa kaikkien laboratorioon saapuvien kudos- ja solunäytteiden oikeaoppisesta käsittelystä ja värjäämisestä. Sairaalasolubiologi vastaa laboratorion teknisestä ja laadullisesta johtamisesta. Patologi tekee diagnoosin potilaasta otetun kudos- tai solunäytteen perusteella ja antaa tutkimuslöydöksestä kirjallisen lausunnon hoitavalle lääkärille. Hoitavan lääkärin tehtävä on kertoa tutkimustuloksesta potilaalle.

Patologian laboratorionhoitaja käsittelee kudos- ja solunäytettä.


Patologian yksikössä tehdään myös vainajien lääketieteellisiä ruumiinavauksia lääkintävahtimestarin/obduktiopreparaattorin sekä patologin toimesta. Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään aina potilasta hoitaneen lääkärin pyynnöstä ja omaisten luvalla. Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään, jos vainajan oireet ennen kuolemaa vaativat selvittämistä tai jos tunnettujen tautien keskinäinen merkitys kuolemalle on epäselvä. Ruumiinavauksen tarkoitus on selvittää kuolinsyy sekä mahdolliset muut taudit. Ruumiinavauspöytäkirja lähetetään potilasta hoitaneelle lääkärille, jolta omaiset voivat tiedustella kuolinsyytä.

Oikeuslääketieteelliset kuolemasyytutkimukset tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Pohjois-Suomen toimipisteessä Oulussa. Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esim. tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen ei tarvita omaisten suostumusta, sillä se tehdään viranomaisen määräyksestä.