Neljäntuulen koulu

Rovaniemen kaupungin sairaalakoulu.

Neljäntuulen koulu on yksi Rovaniemen kaupungin perusopetusta tarjoavista yksiköistä. Sairaalaopetusyksikkö palvelee koko Lapin maakunnan aluetta tarjoten opetuspalveluitaan Lapin hyvintointialueen kunnille.

Neljäntuulen koulun oppilaat ovat hoitosuhteessa lastentautien tai lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloilla. Sairaalakouluopetukseen voi osallistua myös avo-oppilaana. Oppilaaksi oton pääperiaatteena on se, että oppilaalla on erikoissairaanhoidon asiakkuus, toimiva hoitosuunnitelma sekä erityisen tuen päätös.

Sairaalaopetuksen luonne poikkeaa muusta perusopetuksesta erityisesti siinä, että opetus on määräaikaista. Sairaalaopetuksen ajan oppilaat pysyvät oman kotikoulunsa oppilaina. Jakson pituus sovitaan aina oppilaskohtaisesti yhteistyössä moniammatillisen verkoston, huoltajien ja oppilaan lähikoulun kanssa, ja se perustuu säännölliseen arviointiin oppilaan tilanteesta.

Sairaalaopetus on osa lapsen ja nuoren kokonaiskuntoutusta, jota tehdään yhteistyössä hoito- ja kuntoutushenkilöstön sekä huoltajien kanssa. Opetus järjestetään joustavin järjestelyin, pääasiassa ryhmämuotoisesti ja yksilöllisiä oppimistavoitteita mukaillen. Oppilaan viikoittainen tuntimäärä on oppilaan oman lähikoulun opetussuunnitelman ja valtioneuvoston tuntijakoasetuksen mukainen.

Neljäntuulen koulussa tuetaan oppilaan oppimista, kasvua ja hyvinvointia heidän omien mahdollisuuksiensa ja terveydellisten edellytystensä mukaisesti. Kaikessa koulun toiminnassa tähdätään sairaalakoulujakson jälkeiseen elämään ja pyritään antamaan oppilaille keinoja, tietoja ja taitoja tulevaisuutta varten.

Koulussa on kaksi (2) alakouluikäisten, ja neljä (4) yläkouluikäisten ryhmää. Osasto-opetusta ja erikoissairaanhoidon lausunnon perusteella järjestetään myös lyhytaikaista kotiopetusta. II asteen opiskelijoita osallistuu harvakseltaan opetukseen ja opiskelijahuollon palveluihin. Vuositasolla koulussa opiskelee n. 130 oppilasta.

Rovaniemen kaupunki tarjoaa opetusministeriön hankerahoituksen turvin 2.8.2021 alkaen konsultoivien sairaalaopettajien palveluita Lapin maakunnan alueelle. Kolme sairaalaopetuksen konsultoivaa opettajaa keskittyy ensisijaisesti oppilaisiin, jotka eivät ole sairaalaopetuksessa, tai heillä ei ole tiivistä hoitokontaktia erikoissairaanhoitoon. Konsultoivassa työssä painotetaan ennaltaehkäisevää ja varhaisen puuttumisen periaatteita. Konsultaation tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoito- ja sairaalakoulujaksojen tarvetta, ja kohdistaa siten ennaltaehkäiseviä tukitoimia oppilaan omaan lähikouluun ja perustason palveluihin.

pdf RUÁVINJAARGÂ PYECCEEVIÄSUŠKOVLÂ

pdf ROAVVENJÁRGGA BUOHCCEVIESSOSKUVLA

docx RUÄʹVNJAARǤ PUÕCCIPÕRTTŠKOOUL