Laadunhallinta

 

Lapin sairaanhoitopiirin laatupolitiikka ja sen tavoitteet on määritelty sairaanhoitopiirin strategiassa. Sen mukaisesti laadun keskeisinä tekijöinä ovat toiminta-ajatus, perustehtävä ja lainsäädännön velvoitteet. Lisäksi toiminnan kehittämistä, arvoja ja strategisia valintoja ohjaa ajattelumalli inhimillisesti tehokkaasta sairaalasta.

Yksityiskohtaiset toiminnan tavoitteet ja painopistealueet on asetettu vuosittain laadittavassa sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Laadunhallintatyön lähtökohtana on se, että toimintaa seurataan ja arvioidaan. Arvioinnin tavoitteena on varmistaa potilaslähtöinen toiminta ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Lapin sairaanhoitopiirin laatujärjestelmää ja siihen liittyvää laadun arviointia on kehitetty vuodesta 1996 lähtien sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelmanSHQS mukaisesti (Social and Health Quality Service). SHQS on kansainvälisiin standardeihin perustuva laatuohjelma, joka auttaa laadunhallinnan juurtumiseen jokapäiväiseen työhön osallistaen aktiivisesti koko henkilökunnan kehittämistyöhön.

SHQS-laatuohjelman keskeisin osa muodostuu kriteereistä, joiden avulla toimintaa on mahdollista arvioida ja luoda toiminnalle kehittämiskohteita. SHQS-arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta laadun varmistamiseksi. Kriteereissä on otettu huomioon kansallinen lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset hyvästä hoidosta ja terveydenhuollon toimintajärjestelmästä. Kriteeristön ylläpitäjä noudattaa kansainvälisen ISQua:nperiaatteita (International Society for Quality in Health Care). Lisäksi kriteeristö sisältää ISO9001- standardien sovelluksen.

SHQS-laatuohjelman mukaisia arviointeja (auditointeja) toteutetaan palveluiden toimivuuden varmistamiseksi. Auditointien perusteella havaitaan ovatko yksikölle asetetut vaatimukset täytetty ja tarvittaessa toimintaa kehitetään. 

Auditoinnnissa on kyse jokapäiväisen työn ja toiminnan tasalaatuisuuden varmentamisesta. Työkaluna arvioinneissa käytetään Laatuportti verkkopalvelua, joka on Labqualityn ja Huperman Oy:n yhteistyössä kehittämä sovellus sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.

Itsearvioinnnissa yksikkö arvioi itse omaa työskentelyään ja työn tuloksia. Sisäinen auditointi on suunnitelmallinen, määrävälein tehtävä rajatun osa-alueen arviointi, jonka tarkoituksena on tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Sisäisiä auditointeja yksiköihin tekevät tehtävään koulutetut sisäiset auditoijat, jotka ovat sairaanhoitopiirin työntekijöitä.