Laplandentry - Covid-19

Davvisámi English Norsk
Svenska По-русски  


Lapin sairaanhoitopiirin alueen pakolliset terveystarkastukset Suomeen saapuville covid-19 –epidemian ehkäisemiseksi.

Terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista Tartuntatautilain 16§:n ja Lapin aluehallintoviraston määräyksestä henkilöille, jotka ovat 14 vuorokauden sisällä ennen maahantuloa oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25 / 100 000 henkilöä/ 14 vrk. (LAAVI/806/2021)

Määräys pakollisista terveystarkastuksista ei koske seuraavia ryhmiä:

 • vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet lapset
 • tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
 • henkilöt, joilla on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä. Tälle ryhmälle kuitenkin suositellaan terveystarkastusta 3. vuorokauden testin järjestämistä varten.
 • henkilöt, joilla on esittää luotettava todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19 -infektiosta
 • saamelaiset, jotka ylittävät rajan saamelaisen elinkeinon tai kulttuurin harjoittamisen vuoksi
 • toistuvasti rajaa ylittävät, joiden kanssa on sovittu testaus 7 vuorokauden välein ja joilla on esittää alle 7 vrk vanha negatiiviinen testitulos


Ohje terveystarkastuksiin hakeutumiseksi

1. Terveystarkastusta varten sinun tulee antaa esitiedot maahan saavuttaessa. Esitietojen antaminen jo ennen maahan saapumista nopeuttaa asiointiasi.

Anna esitiedot valitsemalla alla olevista linkeistä maahantulopiste, jonka kautta saavut Suomeen:

Raja-asema
Karesuvanto Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjoki
Lentoasema    
Enontekiö Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  

 

2. Maahantulopisteellä rajaviranomaiset tarkistavat, että olet antanut pyydetyt esitiedot. Tiedot välittyvät maahantulopisteestä vastaavalle terveysviranomaiselle.

3. Maahantulon jälkeen sinun tulee siirtyä mahdollisimman suoraan lähimmälle terveystarkastuspisteelle ja olla terveystarkastukseen saakka omaehtoisessa karanteenissa.

LINKKI: Lapin sairaanhoitopiirin terveystarkastus- ja testauspisteet

4. Terveystarkastuksessa tehdään tarvittaessa koronatestaus ja annetaan jatkotoimintaohjeet.

Antamasi esitiedot säilytetään tartuntatautilain 39 §:n mukaisessa henkilörekisterissä. Tietoja säilytetään enintään 14 päivää, minkä jälkeen tiedot poistetaan järjestelmästä. Lomakkeen tietoja käytetään Tartuntatautilain 15§ ja 16§ mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Lisätietoa henkilötietojen säilyttämisestä saat kunnan terveysviranomaiselta.

Tartuntatautilain 16§ mukaisesta pakollisesta terveystarkastuksesta kieltäytyminen on Rikoslain luvun 44 2§ mukaan rangaistava terveydensuojelurikkomus.

 

Davvisámi

Sámi (Lappi) buohccedikšunbiirre viidodaga bákkolaš dearvvašvuođa dárkkisteamit Supmii boahttiide covid-19 -epidemiija eastadeami várás.

Dearvvašvuođa dárkkisteapmái oassálastin lea bákkolaš Njoammudávdalága 16§:n ja Sámi guovlohálddahusvirgedoaimmahaga mearrádusas olbmuide, geat leat 14 jándora siste ovdal riikiiboahtima orodan riikkas, man koronaalmmaiduvvan lea stuorit go 25 / 100 000 olbmo/ 14 jr. (LAAVI/806/2021)

Mearrádus bákkolaš dearvvašvuođa dárkkistemiin ii guoskka čuovvovaš joavkkuid:

 • jagi 2008 ja dan maŋŋel riegádan mánát
 • gálvojohtolaga fievrridan- ja logistihkkabargoveahka bargogohččosiinniset
 • olbmot, geain lea čájehit negatiivvalaš boađus eanemusat 72 diimmu ovdal riikiiboahtima váldojuvvon koronavirusdeasttas. Dán jovkui goitge ávžžuhuvvo dearvvašvuođa dárkkisteapmi 3. jándora deastta ordnema várás.
 • olbmot, geain lea čájehit luohtehahtti duođaštus vuollái guhtta mánu dás ovdal buhccojuvvon covid-19 -infekšuvnnas
 • sápmelaččat, geat rasttildit ráji sámi ealáhusa dehe kultuvrrain bargama dihte
 • dávjjet-dávjá ráji rasttildeaddjit, geaiguin lea sohppojuvvon desten 7 jándora gaskkaid ja geain lea čájehit 7 jr boares negatiivvalaš deastaboađus


Ráva dearvvašvuođa dárkkisteapmái ohcaleami várás

1. Dearvvašvuođa dárkkisteami várás don galggat addit ovdadieđuid riikii boađedettiin. Ovdadieđuid addin juo ovdal riikiiboahtima jođálnuhttá du áššiid dikšuma.

Atte ovdadieđuid nu ahte válljet vulobeale liŋkkain riikiiboahtinčuoggá, man bakte boađát Supmii:

Gárasavvon Kolari Pello
Gáregasnjárga Muoná Rájijovsset
Gilbbesjávri Njuorggán Salla
Geađgeluoppal Njávdán Ohcejohka


2. Riikiiboahtinčuoggáin rádjebearráigeahččit dárkkistit, ahte don leat addán bivdojuvvon ovdadieđuid. Dieđut sirdojuvvojit riikiiboahtinčuoggás ovddasvástideaddji dearvvašvuođa eiseváldái.

3. Riikiiboahtima maŋŋel don galggat sirdásit nu njuolga go vejolaš lagamus dearvvašvuođa dárkkistančuoggái ja leat dearvvašvuođa dárkkisteami rádjái iešoaivválaš karantenas.

Liŋka: Sámi (Lappi) viidodaga dearvvašvuođa dárkkisteami čuoggát ja destenčuoggát

4. Dearvvašvuođa dárkkisteamis dahkkojuvvo dárbbu mielde koronadesten ja addojuvvojit joatkkadoaibmarávvagat.

Du addin ovdadieđut seailluhuvvojit olmmošregistaris njoammudávdalága 39 § mielde. Dieđut seailluhuvvojit eanemusat 14 beaivvi, man maŋŋel dieđut sihkkojuvvojit vuogádagas. Skovi dieđut geavahuvvojit doaibmabijuid ollašuhttimii Njoammudávdalága 15§ ja 16§ mielde. Lassidieđut heaggadieđuid seailluheamis oaččut gieldda dearvvašvuođa eiseválddis.

Njoammudávdalága 16§ mielde bákkolaš dearvvašvuođa dárkkisteamis biehttaleapmi lea Rihkuslága logu 44 2§ mielde ráŋggáštanvuloš dearvvašvuođa suodjaleami rihkus.


English

Compulsory health examinations in the Lapland Hospital District for persons entering Finland, in order to prevent the Covid-19 epidemic.

Participation in the health examination is compulsory by virtue of Section 16§ of the Communicable Diseases Act and the provisions of the Regional State Administrative Agency of Lapland for persons who within the 14 days prior to their entry had been staying in a country where the incidence of coronavirus disease was more than 25 cases per 100,000 inhabitants within the preceding 14 days. (LAAVI/806/2021)

The order of compulsory health examinations does not apply to the following groups:

 • children born in 2008 and after
 • freight transport and logistics personnel in the performance of their duties
 • persons who can provide a negative result of a coronavirus test taken no earlier than 72 hours prior to entry. This group, however, is recommended to have a health examination, in order to arrange for a 3rd day test.
 • persons holding a reliable certificate of having recovered from Covid-19 less than six months ago
 • the Sami people who cross the border to practice a Sami occupation or culture
 • persons repeatedly crossing the border, with whom agreements have been made for a test every 7 days and who have a negative test result less than 7 days old to present


Instructions for applying for health examinations

For health examinations, you will need to give some preliminary information at the time of your entry into the country.Provision of preliminary information already prior to arrival will speed up matters.

Provide the preliminary information by selecting from the links below, the point of entry through which you arrive in Finland:

Border station
Karesuvanto Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjoki
Airport
Enontekiö Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


2. At the point of entry, the border authorities will check that you have provided the required preliminary information.The information is transmitted to the health authority responsible for the point of entry.

3. Upon entry you must proceed as directly as possible to the closest health checkpoint and to stay in self-isolation until the health examination.

Link: The health examination and testing points in the Lapland region

4. The corona test is carried out as part of the health examination, if needed, and further instructions are given.

The preliminary information you have given will be stored in a person register, in accordance with Section 39§ of the Communicable Diseases Act.  The information will be stored for 14 days at most, whereafter the information will be removed from the system.  The information on the form will be used to carry out measures in accordance with the Sections 15§ and 16§ of the Communicable Diseases Act.  Further information on the storage of the personal information can be obtained from the municipal health authority.

Refusal of a compulsory health examination, in accordance with the Section 16§ of the Communicable Diseases Act, is according to the Chapter 44 section 2§ of the Criminal Code a punishable health protection violation.

 

Norsk


Obligatoriske helsekontroller i Lappland sykehusdistrikt for innreisende til Finland for å hindre covid-19–epidemi

I henhold til § 16 i lov om smitsomme sykdommer og forordning fra regionforvaltningsverket i Lappland er det obligatorisk å delta i helsekontroll for personer som innen 14 døgn før ankomsten har oppholdt seg i et land der antall koronasmittede er større enn 25 per 100 000 innbyggere siste 14 døgn. (LAAVI/806/2021)

Forordning om obligatoriske helsekontroller angår ikke følgende grupper:

 • barn som er født i 2008 og senere
 •  godstrafikkens transport- og logistikkpersonale som utfører sine arbeidsoppgaver
 • personer som kan vise frem et negativt resultat for koronavirustest som er blitt tatt maks. 72 timer før ankomst til landet. Det er likevel anbefalt at denne gruppen i løpet av det 3. døgnet tar en koronatest på en helsekontroll.
 • personer som kan vise frem et troverdig attest på å ha hatt covid-19-infeksjon under de seneste seks måneder
 • samer som krysser grensen for å utøve samiske næringer eller kultur
 • gjentatte grensepasserere med hvem man har avtalt om testing med 7 døgns mellomrom og som kan vise frem et negativt testresultat som er under 7 døgn gammelt


Veiledning for å oppsøke helsekontroll

1. Til helsekontrollen må du gi forhåndsopplysninger når du ankommer til landet. For å gjøre det raskere for deg kan du gi forhåndsopplysninger allerede før du ankommer til Finland.

Registrer dine forhåndsopplysninger ved å velge lenken til grensestasjonen der du ankommer til Finland:

Grensestasjon
Karesuando Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjok
Flyplass
Enontekis Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


2. Ved grenseovergangen sjekker grensemyndighetene at du har gitt forhåndsopplysningene som det blir bedt om. Opplysningene videreføres til den ansvarlige helsemyndigheten for grensestasjonen.

3. Etter ankomst til landet må du dra så raskt som mulig til det nærmeste helsekontrollstedet og være i frivillig karantere frem til helsekontrollen.

Lenke: Helsekontroll- og teststeder i Lappland

4. Under helsekontrollen utfører man ved behov koronatest og gir videre instrukser.

Forhåndsinformasjon som du gir blir oppbevart i et register i tråd med § 39 i lov om smitsomme sykdommer. Opplysningene oppbevares maks 14 dager, og deretter blir de fjernet fra systemet. Informasjon samlet med dette skjemaet brukes for å gjennomføre tiltak i tråd med § 15 og § 16 i lov om smittsomme sykdommer. Mer informasjon om oppbevaring av personopplysninger får du ved henvendelse til kommunens helsemyndighet.

Å nekte en obligatorisk helsekontroll etter § 16 i lov om smittsomme sykdommer er etter straffelovens § 44-2 et straffbart brudd mot helsevern.
 

Svenska


Obligatoriska hälsokontroller i Lapplands sjukvårdsdistrikt till dem som kommer till Finland för att förebygga covid-19-epidemin.

Att delta i hälsokontroll är obligatoriskt enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar och med Lapplands regionförvaltningsverkets bestämmelse för personer som har inom 14 dygn innan ankomst vistats i ett land där incidenstal för coronafall är högre än 25 / 100 000 / 14 dygn. (LAAVI/806/2021)

Bestämmelsen om obligatoriska hälsokontroller gäller inte följande grupper:

 • barn födda år 2008 och senare
 • transport- och logistikpersonalen inom godstrafiken när de jobbar
 • personer som har att uppvisa ett negativt testresultat av ett coronavirustest som tagits högst 72 timmar innan ankomst till landet. Till denna grupp rekommenderas dock hälsokontroll för att ordna 3:e dygnets test.
 • personer som kan uppvisa ett tillförlitligt intyg om ett covid-19-infektion som man insjuknat sig för under sex månader sedan
 • samer som överskrider gränsen för att idka samisk näring eller kultur
 • personer som ständigt överskrider gränsen med vilka man har överenskommit om test varje 7:e dygn och som har att uppvisa ett negativt testresultat som är under 7 dygn gammalt


Instruktion om att söka sig till hälsokontroller

1. För hälsokontrollen ska du ge förhandsuppgifter när du kommer till landet Att ange förhandsuppgifterna redan innan du kommer till landet snabbar upp processen.

Ange förhandsuppgifterna genom att välja ankomstpunkten som du använder för att komma till Finland. Länkarna finns nedan:

Gränsstation
Karesuvando Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjok
Flygplats
Enontekis Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


2. På ankomstpunkten kontrollerar gränsmyndigheterna att du har angett ombedda förhandsuppgifter Uppgifterna förmedlas från ankomstpunkten till ansvarig hälsomyndighet

3. Efter ankomsten ska du flytta dig så direkt som möjligt till närmaste hälsokontrollpunkt och ända till hälsokontrollen ska du vara i frivillig karantän.

Länk: Platser för coronaprovtagning för inresande

4. I hälsokontroll tas coronatest vid behov och ges fortsatta verksamhetsinstruktioner.

De förhandsuppgifter som du har angett bevaras i personregistret enligt 39 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Uppgifterna bevaras i högst 14 dagar varefter uppgifterna tas bort från systemet. Uppgifterna i blanketten används för att vidta åtgärder enligt 15 § och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Ytterligare information om bevaring av personuppgifterna får du av kommunens hälsovårdsmyndigheter.

Att vägra hälsokontroll avsedd i 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar är straffbar hälsoskyddsförseelse enligt strafflagens 44 kapitel 2 §.


По-русски

Обязательные медицинские осмотры больничного округа Лапландии для въезжающих в Финляндию в целях предотвращения эпидемии covid-19.

Согласно статье 16 Закона об инфекционных заболеваниях и распоряжения Агентства регионального управления, участие в медосмотре обязательно для лиц, которые в течение 14 суток до въезда в страну прибывали в стране, в которой количество заражений коронавирусом составляет более 25 / 100 000 человек / 14 суток. (LAAVI/806/2021)

Распоряжение относительно обязательного медицинского осмотра не касается следующих групп:

 • дети, родившиеся в 2008 году и позднее
 • персонал транспортных и логистических компаний при выполнении рабочих поручений
 • лица, у которых есть справка об отрицательном результате теста на коронавирус сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Однако данной группе рекомендуется пройти медицинский осмотр для прохождения теста на третьи сутки. 
 • лица, которые могут предъявить достоверную справку о том, что переболели инфекцией covid-19 в течение последних 6 месяцев
 • саамы, которые пересекают границу для занятия саамским промыслом или культурой
 • лица, регулярно пресекающие границы, с которыми заключили договоренность проводить тесты через каждые 7 суток, и которые могут предъявить отрицательный результат теста, сделанного не позднее, чем за 7 суток


Инструкции для прохождения медицинского осмотра

Для прохождения медицинского осмотра вам необходимо предоставить предварительную информацию при въезде в страну. Предоставление предварительной информации ещё до въезда в страну ускорит решение вашего вопроса.

Предоставьте предварительную информацию, выбрав из нижеуказанных ссылок пункт, через который вы будете въезжать в Финляндию:

Пункт пропуска через государственную границу
Каресуванто Колари Пелло
Каригасниеми Муонио Райя-Йоосеппи
Килписъярви Нуоргам Салла
Кивиломполо Няятямё Утсйоки
Аэропорт
Энонтекиё Киттиля  
Ивало Рованиеми  


2. В пункте въезда в страну пограничные служащие проверяют предоставление запрашиваемой предварительной информации. Информацияиз пункта въезда в страну передается ответственному медицинскому работнику.

3. После въезда в страну вам следует как можно скорее явиться в ближайший медицинский пункт и до медицинского осмотра находиться в добровольном карантине.

Ссылка: пункты региона Лапландии для прохождения медицинского осмотра и теста

4. На медицинском осмотре при необходимости будет сделан тест на коронавирус и будут даны инструкции относительно дальнейших действий.

Предоставленные вами данные хранятся в реестре персональных данных в соответствии со статьей 39 Закона об инфекционных заболеваниях. Данные хранятся в течение максимум 14 дней, после чего данные уничтожаются. Данные, предоставленные при заполнении анкеты, используются для осуществления действий, предусмотренных статьями 15 и 16 Закона об инфекционных заболеваниях. Дополнительную информацию о хранении персональных данных вы можете получить у муниципальных органов здравоохранения.