Laplandentry - Covid-19

Davvisámi English Norsk
Svenska По-русски  

 

Maahantulon vaatimukset ja maahantulijoiden koronatestaukset Lapin sairaanhoitopiirin alueella 26.7.2021 alkaen

26.7.2021 alkaen terveysviranomaiset vastaavat tartuntataudin (Covid-19) torjuntatoimista rajoilla. Rajaviranomaiset antavat kuntien terveysviranomaisille virka-apua ja tarkastavat koronatodistuksia sekä ohjaavat tarvittaviin testeihin.

Ulkorajoilta (Venäjän maarajat ja lentokentät) Suomeen saavuttaessa Rajaviranomaiset arvioivat ensin Valtioneuvoston päätösten mukaiset maahantulon edellytykset ja mikäli ne täyttyvät, toimitaan tartuntatautilain koronaturvallisuuteen liittyvien määräysten ja Lapin sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaan. Tarkemmin maahantulonedellytyksistä kerrotaan https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona 

Tarkista tältä sivustolta tarvitseeko sinun hakeutua koronatestaukseen. Mikäli sinun tulee käydä testauksessa, syötä tietosi Lapin sairaanhoitopiirin Laplandentry-järjestelmään valitsemalla alla olevista linkeistä rajanylityspiste, jonka kautta saavut Suomeen.

Huomioi, että tartuntatautilain mukaan olet itse vastuussa osallistua velvollisuutesi mukaisiin testeihin ja mikäli et näin toimi, sinulle voidaan määrätä sakkorangaistus velvollisuutesi laiminlyönnistä.
 

Raja-asema
Karesuvanto Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjoki
Lentoasema    
Enontekiö Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


Ruotsista saapuvat

Välttääksesi pakollisiin testeihin osallistumisen sinulla tulee olla todistus:


Mikäli olet saanut vain yhden rokotteen:

 • Sinun tulee hakeutua aikaisintaan 72 tunnin ja viimeistään 120 tunnin kuluessa oleskelukuntasi koronanäytteenottoon ja vältettävä kontakteja kunnes saat vastauksen negatiivisesta tuloksesta.


Mikäli et ole saanut rokotteita, eikä sinulla ole todistusta sairastetusta koronavirustaudista:

 • Sinun tulee osallistua rajalla järjestettyyn testiin tai mikäli rajalla ei ole testimahdollisuutta, hakeutua 24 tunnin kuluessa oleskelukuntasi koronatestiin, sekä lisäksi hakeutua aikaisintaan 72 tunnin ja viimeistään 120 tunnin kuluessa oleskelukuntasi koronanäytteenottoon ja vältettävä kontakteja kunnes saat vastauksen negatiivisesta tuloksesta.
   

Pohjois-Norjan kunnista saapuvat

Jonojen lyhentämiseksi kaikkien matkustajien kannattaa ennen rajanylityspaikalle saapumista

 • Varata tarvittavat matkustusasiakirjat ja todistukset valmiiksi esille,
 • Henkilöt, joiden tulee käydä koronatestauksessa, tulee täyttää tarvittavat tiedot Lapin sairaanhoitopiirin sähköiseen järjestelmään (tällä sivulla oleva taulukko) ja
 • Ladata matkapuhelimeen EU:n digitaalinen koronatodistus (saatavilla Omakannassa). Todistuksen paperinen versio on hyvä ottaa varmuuden vuoksi mukaan.

Linkkejä:

 

Davvisámi

Riikiiboahtima eavttut ja riikiibohttiid koronadeasttat Sámi (Lappi) buohccedikšunbiirre viidodagas 26.7.2021 rájes

26.7.2021 rájes dearvvašvuođa eiseválddiid ovddasvástádussan leat njoammudávdda (Covid-19) duostundoaimmain rájiid nalde. Rádjeeiseválddit addet gielddaid dearvvašvuođa eiseválddiide virgeveahki ja dárkkistit koronaduođaštusaid sihke oahpistit dárbbašlaš deasttaide.

Olgorájiin (Ruošša eananrájit ja girdišiljut) Supmii boađidettiin Rádjeeiseválddit árvvoštallet riikii boahtima eavttuid vuohččan Stáhtaráđi mearrádusaid mielde, ja juos dat ollahuvvet, de doaimmahuvvojit bargojuvvo njoammudávdalága koronadorvvolašvuođa mearrádusaid ja Sámi (Lappi) buohccedikšunbiirre rávvagiid mielde. Dárkileappot riikii boahtima eavttuin muitaluvvo https://raja.fi/se/ravvagat-radjerasttildeapmai-korona.

Dárkkis dáin siidduin dárbbašatgo don ohcalit koronadestemii. Juos don galggat fitnat destemis, de biepma dieđuidat Sámi buohccedikšunbiirre laplandentry-vuogádahkii nu ahte válljet vulobeale liŋkkain rádjerasttildančuoggá, man bakte boađát Supmii (ii oažžunsajis davvisámegillii).

Fuomáš, ahte njoammudávdalága mielde dus alddát lea ovddasvástádus oassálastit deasttaide geatnegasvuođat mielde ja juos it bargga ná, de dutnje sáhttá merrojuvvot sáhkkoráŋggaštus iežat geatnegasvuođas healbadeamis.

Atte ovdadieđuid nu ahte válljet vulobeale liŋkkain riikiiboahtinčuoggá, man bakte boađát Supmii:

Gárasavvon Kolari Pello
Gáregasnjárga Muoná Rájijovsset
Gilbbesjávri Njuorggán Salla
Geađgeluoppal Njávdán Ohcejohka


Ruoŧas boahttit

Vai it dárbbaš oassálastit bákkolaš deasttaide, de dus galgá leat duođaštus:

 • Unnimusat 14 jándora ovdal Supmii boahtima ožžojuvvon dohkálaš Covid-19 boahkuhanráiddus (suomagillii) dehe
 • Doaktárduođaštus vuollái guhtta mánu dás ovdal buhccojuvvon Covid-19 -dávddas

 
Juos don leat ožžon dušše ovtta boahkoheami:

 • Don galggat ohcalit áramusat 72 diimmu ja maŋemusat 120 diimmu siste iežat orodangieldda koronačájánasváldimii ja garvit kontávttaid dassážii go oaččut vástádusa negatiivvalaš bohtosis.


Juos don it leat ožžon boahkohanávdnasiid, iige dus leat duođaštus buhccojuvvon koronavirusdávddas:

 • Don galggat oassálastit ráji nalde ordnejuvvon destii dehe juos ráji nalde ii leat destenvejolašvuohta, sihke ohcalit 24 diimmu siste ja maŋemusat 120 diimmu siste orodangielddat koronačájánasváldimii (dušše suomagillii) ja garvit kontávttaid dassážii go oaččut vástádusa negatiivvalaš bohtosis.
   

Davvi-Norgga gielddain boahttit

 • Don it dárbbaš čájehit duođaštusaid itge oassálastit deasttaide.
 • Juos dovddat veahášge infekšuvnna dávdamearkkaid, de ohcal herkket orodangielddat koronačájánasváldimii (dušše suomagillii).
   

Ráidduid garvima várás buot mátkkošteaddjit gánnáha ovdal rádjerasttildanbáikái boahtima

 • Várret dárbbašlaš mátkkoštanáššegirjjiid ja duođaštusaid válmmasin čájeheami várás,
 • Olbmot, geat galget fitnat koronadestemis gálget deavdit dárbbašlaš dieđuid Sámi buohccedikšunbiirre (SBDB) šleađgavuogádahkii tabealla, mii lea dán siiddus (Laplandentry) ja
 • Láddet mátketelefovdnii EU digitálalaš koronaduođaštusa (oažžunsajis Omakantas, sámás Iežasvuorká). Duođaštusa báberveršuvnna gánnáha váldit mielde sihkarvuođa dihte.

Liŋkkat:

 

English

The requirements for the entry and corona testing of the persons entering the country within the area of Hospital District of Lapland as of July 26 2021

As of July 26 2021, the health authorities are responsible for preventive actions against the infectious disease (Covid-19) at the borders. The authorities at the borders provide the municipal health authorities  with administrative assistance and check the corona vaccination certificates and guide to the necessary tests.

When you enter the country from the external borders (the country borders with Russia and airports), the authorities at the borders assess first the requirements for the entry according to the decisions made by the Government and if the requirements are fulfilled, actions will be taken according to the regulations related to the corona safety as defined by the Communicable Diseases Act and according to the instructions given by  Hospital District of Lapland. More accurate information on the entry requirements can be found on https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

Check on this site whether you should get tested for corona virus. If you should get tested, input your data in the Laplandentry system of Hospital District of Lapland by choosing the border crossing point, through which you enter Finland, by using the links below,.

Note that according to the Communicable Diseases Act you are personally responsible for attending tests according to your duties, and if you don´t act this way, you can be punished by a fine for neglecting your duties.

Please enter your pre-information by selecting the point of entry into Finland you are using from the links below:

Border station
Karesuvanto Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjoki
Airport
Enontekiö Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


For persons entering the country from Sweden

To avoid the participation in the obligatory tests, you should have the corona vaccination certificate:

 • for an acceptable Covid-19-vaccination series received at least 14 days prior to travelling to Finland or
 • a medical certificate that you have recovered from Covid-19 disease less than six months ago prior the entry.


If you have had only one vaccinate:

 • You should get tested for corona within the municipality you are staying at the earliest within 72 hours after the entry and at the latest within 120 hours after your entry and avoid contacts until you  have got a negative test result.


If you have not been vaccinated and you don´t have a certificate for corona virus disease you have recovered from:

 • You should attend the testing organized at the borders or if there is no testing available at the border, you should get tested for corona virus within 24 hours after your entry in the municipality where you are staying, and in addition to this, get tested in the municipality where you are staying at the earliest within 72 hours and at the latest within 120 hours after your entry and avoid contacts until you are informed on the negative testing result.
   

Persons entering from the municipalities of Northern Norway

All the passengers should consider the following before entering the border crossing point to shorten the queueing

 • Keep all the necessary travel documents and certificates available
 • Persons who must get tested, should input the necessary information in the electronic system of  Hospital District of Lapland (see the table on this page) and
 • Download on your mobile phone the digital corona vaccination certificate (available in Omakanta). Take the paper version of the certificate with you, just in case.

Links:

 

Norsk

Innreisevilkår og Covid-19-testing for innreisende i Lappland sykehusdistrikt fra 26.7.2021

Fra 26. juli 2021 vil helsemyndighetene ha ansvar for tiltak mot smittsomme sykdommer (Covid-19) ved grensene. Grensemyndighetene vil yte offisiell bistand til de lokale helsemyndighetene ved å kontrollere koronasertifikater og henvise de innreisende til nødvendige tester.

Ved ankomst i Finland (via landegrensene til Russland og flyplasser) vil grensemyndighetene først vurdere forholdene for innreise i samsvar med regjeringens vedtak. Vedtakene om koronaviruset i smittevernloven skal tas i bruk, samt instrukser utstedt av Lappland sykehusdistrikt. Her finner du er informasjon om innreisekrav: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

På dette nettstedet kan du se om du må søke om en Covid-19-test. Hvis du må testes, skriv inn informasjonen din i Laplandentry-systemet for Lappland sykehusdistrikt ved å velge grenseovergangspunktet du bruker ved ankomst til Finland i lenken nedenfor.

Vær oppmerksom på at i henhold til smittevernloven er du selv ansvarlig for å ta nødvendige tester og at du kan bøtelegges dersom du ikke gjør dette.

Grensestasjon
Karesuando Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjok
Flyplass
Enontekis Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


Reisende fra Sverige

Du må ha følgende dokumentasjon for å unngå den obligatoriske testingen:


Hvis du bare har fått én vaksinedose:

 • Må du søke om en Covid-19-test tidligst innen 72 timer og senest innen 120 timer, og unngå nærkontakt med andre til du har mottatt negativt testresultat.


Hvis du ikke har fått noen vaksinedoser og ikke har et koronasertifikat:

 • Må du teste deg ved grensen, eller dersom det ikke eksisterer noen muligheter for testing ved grensen, søke om en Covid-19-test i bostedskommunen din. Du må også søke om en Covid-19-testtidligst innen 72 timer og senest innen 120 timer, og unngå nærkontakt med andre til du har mottatt negativt testresultat.
   

De som kommer fra kommuner i Nord-Norge

 • Du trenger ikke å legge fram sertifikater eller teste deg ved ankomst.
 • Dersom du opplever symptomer på infeksjon skal du teste deg i bostedskommunen din.
   

For å redusere kø må alle passasjerer gjøre følgende før de ankommer grenseovergangene

 • Ha alle nødvendige reisedokumenter og sertifikater tilgjengelige,
 • Personer som må testes for Covid-19 må fylle ut all nødvendig informasjon i det elektroniske systemet til Lappland sykehusdistrikt (tabell på denne siden) og
 • Laste ned et digitalt EU-koronasertifikat på mobilenheten deres (tilgjengelig i Omakanta). For sikkerhetsskyld anbefaler vi at du tar med deg papirversjonen av sertifikatet.

Lenker:

 

Svenska

Förutsättningar för inresa och de inresande resenärernas coronatestningar i Lapplands sjukvårdsdistrikts område fr.o.m. 26/7 2021.

Från och med 26/7 2021 ansvarar hälsomyndigheterna för bekämpande åtgärder för den smittsamma sjukdomen (Covid-19) på gränserna. Gränsmyndigheterna ger handräckning till kommunernas hälsomyndigheter och inspekterar coronaintyg samt hänvisar till nödvändiga test.

När man kommer till Finland över de yttre gränserna (landsgränserna till Ryssland och flygfälten) bedömer Gränsmyndigheterna först förutsättningarna för att komma in i landet enligt Statsrådets beslut och ifall de uppfylls, agerar man enligt bestämmelserna i coronasäkerheten i lagen om smittsamma sjukdomar och instruktionerna enligt Lapplands sjukvårdsdistrikt. Ytterligare information om förutsättningarna att komma in i landet ges https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona

På denna sida kan du kontrollera om du behöver söka dig till coronatest. Ifall du behöver gå på test, fyll i dina uppgifter i Lapplands sjukvårdsdistrikts Laplandentry-system genom att välja gränsövergångsstället du använde för att komma in i Finland. Länkerna till gränsövergångsställena finns nedan.

Observera att enligt lagen om smittsamma sjukdomar är du själv ansvarig för att delta i förpliktande test och om du inte agerar så, kan du bötfällas för att ha försummat din skyldighet.

Gränsstation
Karesuvando Kolari Pello
Karigasniemi Muonio Raja-Jooseppi
Kilpisjärvi Nuorgam Salla
Kivilompolo Näätämö Utsjok
Flygplats
Enontekis Kittilä  
Ivalo Rovaniemi  


Inresande från Sverige

För att undvika att delta i obligatoriskt test måste du ha intyg över:


Ifall du bara fått ett vaccin:

 • Du måste söka dig till coronaprovtagning i kommunen du befinner dig i tidigast inom 72 timmar och senast inom 120 timmar och du ska undvika kontakter tills du får svar på negativt testresultat.


Ifall du inte fått vaccin och du inte har intyg över coronavirussjukdom du varit sjuk i:

 • Du ska delta i test som organiseras på gränser eller ifall det inte finns möjlighet till test på gränsen, ska du söka dig inom 24 timmar till coronatest i kommunen du befinner dig i, samt ska du också söka dig tidigast inom 72 timmar och senast inom 120 timmar till coronaprovtagning i kommunen du befinner dig i och du ska undvika kontakter tills du får svar på negativt testresultat.
   

Inresande från kommuner i Nord-Norge

För att förkorta köer lönar det sig för alla resenärer innan de kommer till gränsövergångsstället

 • Ta fram alla nödvändiga resehandlingar och intyg,
 • Personer som ska coronatestas ska fylla i nödvändig information i Lapplands sjukvårdsdistrikts elektroniska system (tabellen som finns på denna sida) och
 • Ladda ner EU:s digitala coronaintyg (tillgänglig på Omakanta) i sin telefon. Intygets pappersversion är bra att ha med sig för säkerhets skull.

Länkar:

 

По-русски

Требования при въезде в страну и корона-тестирование въезжающих в страну на территории больничного округа Лапландии начиная с 26.7.2021

Начиная с 26.7.2021 органы здравоохранения несут ответственность за меры по предотвращению инфекционного заболевания (Covid-19) на границах. Пограничные власти оказывают содействие муниципальным органам здравоохранения и проверяют корона-сертификаты, а также направляют на необходимые тесты.

При прибытии в Финляндию через внешние границы (сухопутные границы России и аэропорты) пограничная служба сначала оценивает, соответствуют ли предпосылки въезда решениям Государственного Совета и, если они выполняются, то дальнейшие действия предпринимаются в соответствии с положениями Закона об инфекционных заболеваниях, касающихся корона-безопасности и согласно инструкциям больничного округа Лапландии. Более подробную информацию об условиях въезда можно получить на сайте  https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Посетите этот сайт и проверьте, нужно ли вам сдавать корона-тест. Если вам нужно пройти тестирование, введите свои данные в систему Laplandentry Лапландского больничного округа, выбрав из ниже находящихся ссылок пункт пересечения границы, через который вы прибываете в Финляндию.

Обратите внимание, что в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях вы несете личную ответственность за участие в обязательном тестировании, и, если вы этого не сделаете, вас могут оштрафовать за несоблюдение обязанностей.
 

Пункт пропуска через государственную границу
Каресуванто Колари Пелло
Каригасниеми Муонио Райя-Йоосеппи
Килписъярви Нуоргам Салла
Кивиломполо Няятямё Утсйоки
Аэропорт
Энонтекиё Киттиля  
Ивало Рованиеми  


Прибывающие из Швеции

Для того, чтобы избежать участия в обязательном тестировании, у вас должна быть справка:

 • о полученной не меньше чем за 14 дней до прибытия в Финляндию одобренной серии прививок от Covid-19 /  hyväksyttävästä Covid-19-rokotussarjasta или
 • Медицинская справка о перенесенном заболевании Covid-19 в течение последних шести месяцев.


Если вы получили только одну прививку:

 • Вам следует посетить корона-тест по месту вашего нахождения не ранее, чем в течение 72 часов и не позднее, чем в течение 120 часов, и избегать контактов до тех пор, пока вы не получите ответ с отрицательным результатом.


Если вы не получили прививок, и у вас нет сертификата о перенесенной коронавирусной инфекции:

 • Вам необходимо пройти тест, организуемый на границе, или же, если на границе нет возможности пройти тест, то нужно сдать корона-тест в течение 24 часов по месту вашего нахождения, и, кроме этого, сдать тест не ранее чем в течение 72 часов и не позднее чем в течение 120 часов по месту вашего нахождения / oleskelukuntasi koronanäytteenottoon и избегать контактов до тех пор, пока вы не получите ответ с отрицательным результатом.
   

Прибывающие из муниципалитетов Северной Норвегии

 • Вам не нужно предъявлять справки и принимать участие в тестах.
 • Если вы чувствуете даже незначительные симптомы инфекции, то без промедления идите на тестирование по месту вашего нахождения / oleskelukuntasi koronanäytteenottoon.
   

Для того, чтобы сократить очереди, все пассажиры до прибытия в пункт пересечения границы должны

 • Иметь при себе все необходимые проездные документы и справки для предъявления
 • Лица, которым необходимо пройти корона-тест, должны внести нужные сведения в электронную систему больничного округа Лапландии (таблица на этой странице) и
 • Скачать в мобильный телефон электронный сертификат Евросоюза о полученных прививках от короны (доступен в Omakanta). Желательно иметь при себе для уверенности также бумажную версию сертификата.

Ссылки: